En toen zat de meivakantie en staan we alweer voor het laatste kwartaal van dit schooljaar. Een relatief lang kwartaal dit jaar, van nog bijna 2.5 maand. Die lange ‘ruk’ tot de zomervakantie wordt gelukkig nog wel gebroken door een lekker lang pinksterweekend en 2 andere lange weekenden. Kunnen we tussendoor allemaal toch ook een beetje ‘bijtanken’!

Deze laatste periode wordt wel een spannende periode...immers als het goed is zal op korte termijn duidelijk worden hoe onze toekomst eruit zal zien nu besloten is om een fusie te gaan onderzoeken met de Wiekslag. Laten we er met elkaar schouders onder zetten om er voor te zorgen dat datgene zal gebeuren wat voor onze leerlingen en personeelsleden het beste is!

Maar het wordt desondanks dat ook een leuke periode met o.a. het kamp voor groep 7&8, de projectweek en de schoolreisjes in het vooruitzicht.

In deze nieuwsbrief weer de belangrijkste informatie voor de komende maand.

Bart Freriks
Directeur

Fusieonderzoek de Marke en de Wiekslag
Voor de meivakantie is helaas helder geworden dat er voor de Marke op de huidige manier geen toekomst meer is. Na een moeilijke en zorgvuldige beslissing is besloten om een fusie met de Wiekslag te onderzoeken. Onderzocht gaat worden wat er allemaal nodig is om te komen tot een fusie en binnen welke termijn een fusie mogelijk is. De spannendste vraag op korte termijn zal zijn of een fusie met ingang van het nieuwe schooljaar al mogelijk is of nog niet. We hopen hier binnen 2 weken duidelijkheid over te krijgen. Of het wel of niet mogelijk is zal bepalend zijn voor de manier waarop we volgend schooljaar het onderwijs in kunnen richten.

Zodra we iets meer kunnen roepen over het onderzoek en de gevolgen daarvan zullen wij u daarover via extra nieuwsbrieven informeren. In de tussentijd zullen de MR en de afvaardiging van de OR nauw bij het traject worden betrokken.

Gewijzigde regelgeving rondom verzuim
Met ingang van 1 april zijn de regels voor het melden van verzuim behoorlijk aangescherpt. Waar we als school in het verleden verzuim met name in ons eigen leerlingvolgsysteem moesten registreren en slechts in incidentele gevallen verzuim dienden te melden bij de leerplichtambtenaar, moeten we vanaf 1 April elke vorm van ongeoorloofd verzuim verplicht vastleggen in een verzuimregister van de overheid. Deze stuurt het automatisch door naar de leerplichtambtenaar van gemeente die vervolgens contact op neemt met school en/of ouders om te kijken wat er aan de hand is.

Doel van dit alles is om het oneigenlijk en zorgwekkend verzuim terug te dringen en daarmee met name te voorkomen dat leerlingen te lang thuiszitten.

Onder oneigenlijk verzuim wordt o.a. verstaan:
  • regelmatig missen van lesuren zonder geldige reden;
  • ongeoorloofde afwezigheid van meer dan 16 uur in 4 weken;
  • langdurig verzuim (meer dan 4 weken) zonder geldige reden;
  • luxe verzuim en
  • thuiszitters.
Ook regelmatig te laat komen wordt ook gezien als het regelmatig missen van lesuren zonder geldige reden en dient door ons vastgelegd en gemeld te worden.

De regels voor geoorloofd verzuim zijn duidelijk vastgelegd in onze schoolgids. Laten we er met elkaar ons best voor doen om te zorgen dat het ongeoorloofd verzuim op onze school geen aandachtspunt hoeft te worden!

Controleposten verkeersexamen
Op dinsdag 16 mei zal groep 7&8 meedoen aan het praktisch verkeersexamen. Dat zullen ze gaan doen met diverse andere TOF-scholen. Om het verkeersexamen in goede banen te leiden is een groot aantal ouders van de verschillende scholen nodig om de controleposten onderweg te bemensen. Wij zouden het fijn zijn vinden als er vanuit de Marke ook een aantal ouders beschikbaar zouden kunnen zijn om te posten. Dat mogen (heel graag zelfs!) ook ouders uit andere groepen zijn. Het verkeersexamen vindt in de ochtend plaats. Waarschijnlijk of om 8.30 uur of om 10.30. U kunt zich aanmelden via de mail bij Yolanda: y.nieuwenhuizen@demarketubbergen.nl.

Kamp Groep 7&8
Deze week gaat groep 7&8 op kamp. Ze vertrekken dinsdag 1 mei om  8.30 op de fiets naar de Waldjugendherberge in Uelsen. Donderdagmiddag verwachten we ze tussen 15.00 en 15.30 uur weer op school. Annemiek en Yolanda hebben weer een mooi programma opgezet. Els en Ingrid (Steenhagen) gaan ook mee als begeleiding. De weersvooruitzichten voor deze week zien er redelijk uit. Wij wensen de leerlingen van groep 7&8 en de begeleiders heel veel plezier!

Luizencontrole
Op woensdag 3 mei vindt de luizencontrole weer plaats. Denkt u er aan de kinderen geen gel in de haren te doen en dat staartjes en (veel) speldjes voor de controle niet handig zijn!

Projectweek ICT en Technologie
Op 15 mei starten we met onze 2e projectweek. Deze ‘projectweek’ duurt dit keer bijna 3 weken en zal volledig in het teken staan van de ICT en Technologie. We starten de 1e dag met een leuke gezamenlijke projectdag ‘het lab’. Op donderdag 18 mei gaan de groepen 6,7&8 naar de Twentse Welle voor de Play and Learn dagen. Op 22 mei gaan de groepen 1&2 en 4&5 op school aan het werk in de doe-fabriek’ en ‘de ideeën-fabriek’. De lessen wereldoriëntatie staan ook in het teken van ICT-en technologie en uiteraard zullen er de nodige creatieve opdrachten plaatsvinden. En alle groepen gaan op een leuke manier aan de slag met LEGO! De projectweek zal op donderdag 1 juni worden afgesloten. Over de vorm daarvan zijn we nog aan het nadenken en hoort u nog van ons. Het ziet er naar uit dat het een hele leuke 'projectweek' gaat worden!

Schoolarts
Op maandag 15 mei komt de schoolarts ‘s ochtends langs op de Marke voor de groepen 2 en 7. Ouders van de leerlingen uit deze groepen krijgen als het goed is vooraf schriftelijk bericht van de GGD wat precies de bedoeling is van deze controle.


Speelplaats
De afgelopen weken zijn een aantal vaders en ook moeders druk bezik geweest met het ontwerpen en in elkaar zetten van een houten speelkeukentje en een houten speelauto voor de speelplaats van de onderbouw. Op Koningsdag is het keukentje al geplaatst; de auto volgt binnenkort, Met het speelkeukentje is vandaag  al heel leuk gespeeld! Vaders en moeders bedankt voor deze 2 mooie verbeteringen op onze speelplaats!

Ouderbijdragen Kamp en schoolreisje
Begin april heeft u allemaal een brief en mail ontvangen over de bijdrage voor het kamp en het schoolreisje. De bijdragen voor schoolreisje en kamp zijn dit jaar vastgesteld op:
  • Schoolreisje groep 1&2: 10,- euro per leerling
  • Schoolreisje groep 4 t/m 6: 22,50 euro per leerling
  • Kamp groep 7&8: 40,- euro per leerling
Een groot deel van u heeft al betaald. Indien dat nog niet het geval is verzoeken wij u om bovenstaande kosten overmaken op het bankrekeningnummer van de Ouderraad: NL51 RABO 0151.406.146 t.n.v. Stichting Vrienden van de Marke o.v.v. schoolreisje/kamp + na(a)m(en) en groep(en) van uw kind(eren).

Mocht u de algemene ouderbijdrage en/of het zwemgeld ook nog niet voldaan hebben dan verzoeken wij u om ook die bedragen alsnog over te maken.

Berichten van Derden

Informatieavond Dyslexie / dyscalculie
Op donderdag 11 mei vindt er bij het RID Hengelo aan het burgemeester Jansenplein 24 een informatieavond plaats over Dyslexie en Dyscalculie. Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30. Meer informatie hierover hangt op een poster in de hal bij de onderbouw. Aanmelden kan via hengelo@rid.nl.

Agenda
2-4/5 Groep 8 op Kamp
3/5 Luizencontrole
5/5 Bevrijdingsdag - Iedereen is vrij!
8/5 Groep 6/7/8: Voorstelling i.s.m. de muziekschool: de Boomwackers
14/5 Moederdag
15/5 Start projectweken ICT en Technologie
15/5 Schoolarts groep 2 en 7
15/5 Vergadering GMR
16/5 Praktijkexamen verkeer groep …
22/5 SWIM groepen 4 t/m 8
23/5 Vergadering OR
25-28/5 Hemelvaartweekend - Iedereen is vrij!
1/6 Afsluiting projectweken ICT en Technologie
2-6/6 Pinksterweekend - Iedereen is vrij!

  Nieuwsbrief De Marke
Wilt u de aankondiging van onze nieuwsbrief op een ander mailadres of op een extra mailadres ontvangen mail dan naar: directie@demarketubbergen.nl