Onze geschiedenis

Zoals zoveel scholen heeft ook onze school al een hele geschiedenis achter de rug. Door de jaren heen hebben vele mensen zich ingezet voor De Marke.

Het begin van onze school gaat terug naar het jaar 1930. In 1928 werd de toenmalige openbare school overgedragen aan een Rooms-katholiek schoolbestuur. Deze school werd voor meer dan 90 % door Rooms-katholieke kinderen bezocht. De Tubbergse protestanten namen hier echter geen genoegen mee. De inspecteur van het Lager Onderwijs te Almelo gaf daarop het advies aan de gemeente dan maar weer een openbare school te stichten. Dit werd in 1928 gerealiseerd. Al tijdens de bouw verzocht de kerkenraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente o.l.v. Ds. Janzen de school over te dragen aan hun college(d.i. kerkenraad).
Met de handtekeningen van ouders van 42 kinderen als troef lukte dit en op 3 april 1930 had Tubbergen een protestantse school.

In de jaren die volgden moest er nogal eens moeite gedaan worden om zoveel leerlingen te hebben dat van de twee leerkrachten er niet ??n ontslagen moest worden. Na de oorlog ging het echter beter. In 1970 kon een derde leerkracht worden benoemd.

In 1977 werd de "Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Tubbergen" opgericht, waardoor de invloed van de kerkenraad minder werd. Aanvankelijk bestond het stichtings?bestuur uit 5 personen. In verband met het toenemen van de werkzaamheden werd dit aantal in 1982 uitgebreid tot 7.

In 1981 werd begonnen met een kleuterklas en kwam het aantal leerkrachten dus op 4. Hierdoor werd het schoolgebouw aan de Hardenbergerweg echter wel te klein. Mede daarom en omdat het gebouw niet meer aan de eisen voldeed, werd een aanvraag ingediend tot het bouwen van een nieuwe school.

Die aanvraag werd gehonoreerd en op 1 september 1984 werd het nieuwe schoolgebouw officieel in gebruik gesteld.

Met ingang van 1 januari 2000 maakt onze school deel uit van TOF-onderwijs te Tubbergen.