Waar staan we voor?


Het kind in beeld
Op de Marke vinden wij het belangrijk om onze leerlingen goed in beeld te hebben. Daardoor zijn wij in staat om hen het onderwijs te bieden dat aansluit bij hun persoonlijke leer- en onderwijsbehoeften en krijgen onze leerlingen de ondersteuning die ze nodig hebben. Als kleine school hebben we een goede band met onze leerlingen en hun ouders. Door huisbezoeken, kindgesprekken en jaarlijkse kennismakingsgesprekken met ouders proberen we onze leerlingen, hun ouders en hun thuissituatie nog beter te leren kennen.
 
Ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid op onze school is groot en daar zijn we trots op. Het is fijn dat we een beroep op onze ouders kunnen doen als we ze nodig hebben. Op De Marke streven we naar een optimale samenwerking tussen ouders en de school. We gaan op een open en gelijkwaardige manier met ouders in gesprek, om vervolgens ook echt samen te kijken en te beslissen wat het beste is voor hun kind.
 
Uitdagende leeromgeving en groepsdoorbrekend onderwijs
Op onze school maken we gebruik van de nieuwste methodes voor taal en rekenen. We streven er naar de leeromgeving van onze leerlingen zo uitdagend mogelijk in te richten. Binnen de jaargroepen wordt er op 3 niveaus gewerkt. In de groepen 6,7 & 8 wordt groepsdoorbroken gewerkt. Leerlingen krijgen instructie op de manier die het beste bij hen past en werken op het niveau dat aansluit bij hun (naaste) ontwikkeling. Leerlingen zitten hierdoor beter in hun vel, zijn gemotiveerder, het geeft zelfvertrouwen en energie. Dit leidt naar verwachting tot betere prestaties.

Spelend en ontdekkend leren en de vaardigheden van de 21ste eeuw
Op De Marke hebben we veel aandacht voor spelend en ontdekkend leren en de vaardigheden van de 21ste eeuw. Met de methode ‘Onderbouwd’ (een taal- en rekenmethode voor kleuters) en ‘Blink’ (wereldoriëntatie in midden- en bovenbouw) hebben we 2 moderne en mooie ontwikkelingsgerichte en interactieve methodes die gericht zijn op spelend en ontdekkend leren. Tijdens de groepsoverstijgende projectweken en andere werkvormen leren de leerlingen vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, informatie verzamelen, communiceren, probleem oplossen etc. In ons leer-lab kunnen ze proefondervindelijk aan de slag met de leerstof of eigen ideeën.

Optimaal gebruik van ICT
We hebben onze ICT-voorzieningen goed voor elkaar. Alle leerlingen maken gebruik van digitale leermiddelen. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met ‘Snappet’, het digitale werkboek voor zowel taal als rekenen. Snappet biedt de mogelijkheid om beter aan te sluiten bij het niveau van de leerling, waardoor de lesstof gepersonaliseerd wordt. We  leren onze leerlingen de computervaardigheden om op een goede, veilige en verantwoorde manier met de hedendaagse ICT- en communicatiemiddelen om te kunnen gaan. En hoe ze die op een zinvolle manier kunnen gebruiken om informatie op te zoeken en de wereld te ontdekken.

Continurooster en schoolzwemmen
Op De Marke hanteren we sinds 2014 het continurooster. Onze lestijden zijn van 8.30 - 14.30 waarbij alle leerlingen op de woensdagmiddag en de onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij zijn. De groepen 4&5 gaan één keer in de week schoolzwemmen omdat zowel wij als ook de ouders van onze leerlingen het belang van een goede zwemvaardigheid hoog in het vaandel hebben. Al onze leerlingen doen vanaf groep 4 mee aan het GYM en SWIMM programma van de gemeente Tubbergen.