Ons onderwijs


Op De Marke geven we modern, hedendaags onderwijs. Gedurende de ochtenden wordt er vooral lesgegeven in de kernvakken taal en rekenen, het vak burgerschapskunde en levensbeschouwing. Tijdens het middagprogramma besteden we met name tijd aan de wereldoriëntatie en de expressieve vakken.


Op onze school werken we met combinatiegroepen. Op dit moment hebben we 3 combinatiegroepen en 1 enkele groep: groep 1&2, groep 4&5, groep 6&7 en groep 8. De groepen 6&7 en groep 8 werken voor een deel groepsoverstijgend. Elke groep heeft 2 vaste (parttime) leerkrachten. 

Onze klassikale lessen worden gegeven volgens het IGDI-model. Lesgeven volgens het IGDI-model is lesgeven volgens een heldere gestructureerde aanpak op een zodanige manier dat leerlingen de stof optimaal tot zich kunnen nemen. Lessen starten altijd met een korte dagelijkse terugblik op de leerstof van de vorige les en/of het ophalen van voorkennis. Vervolgens worden duidelijk de doelen van de nieuwe les gepresenteerd. Daarna wordt de nieuwe stof behandeld. Dit gebeurt op een interactieve manier waarop de leerkracht continu controleert of de leerlingen de stof begrijpen. Tijdens het behandelen van de stof wordt de stof ook al (in)geoefend. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig met de stof aan de slag. Aan het eind van de les vindt altijd een terugkoppeling plaats om te kijken of leerlingen de stof begrepen hebben en om te kijken wat goed is gegaan en beter zou kunnen. Binnen het IGDI-model wordt lesgegeven op 3 niveaus: leerlingen die geen of nauwelijks uitleg nodig hebben mogen al eerder zelfstandig aan de slag met het verwerken van de stof en hebben zodoende extra tijd voor meer verdiepende leerstof. Leerlingen die wat extra uitleg nodig hebben krijgen een verlengde instructie aan de instructietafel. Lesgeven volgens het IGDI-model draagt er aan bij dat elke leerling les krijgt op het niveau dat bij hem of haar past.

Naast de klassikale lessen maken we op De Marke, ook gebruik van allerlei andere werkvormen om tot leren te komen bijvoorbeeld door zelf op onderzoek uit te gaan, ervaringsgericht onderwijs of door samen te werken. Hiervoor hebben we o.a. ons leerlab ingericht. Een paar keer per jaar proberen we wat meer groepsoverstijgend aan het werk te gaan. We organiseren dan een projectweek waarin alle leerlingen gezamenlijk rondom een bepaald thema met elkaar aan de slag gaan. We nodigen dan ook verschillende mensen uit op school om over dat thema wat te vertellen of als het kan dan combineren we het met een leerzame excursie of een leuk evenement op onze school. Daar waar mogelijk proberen we daar ook ouders bij te betrekken.

Op De Marke hanteren we een heldere jaarcyclus om de ontwikkeling en vooruitgang van onze leerlingen in de gaten te houden. Daarin wordt zowel gekeken naar de (school)prestaties als ook naar de zorg en het welbevinden van onze leerlingen. Relevante zaken worden vastgelegd in ons leerling-volgsysteem. De ontwikkelingen van onze leerlingen worden jaarlijks meerdere malen besproken met de ouders in 10-minuten gesprekken aan de hand van de rapporten.