Medezeggenschapsraad

In de "Wet Medezeggenschap in het Onderwijs" is de samenwerking tussen ouders, school en schoolbestuur geregeld. Het accent ligt niet zozeer op praktische zaken, maar meer op de organisatie van de school en de inhoud van het onderwijs. In de medezeggenschapsraad (M.R.) zitten vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. In het Medezeggenschapsreglement staan de punten beschreven waarin de M.R. kan meedenken en meebeslissen, tevens de mate waarin dat mogelijk is. De wet geeft de ouders de mogelijkheid om zeggenschap uit te oefenen op school.  De samenstelling van de M.R. is als volgt :

Annemiek Tegeler 
Geleding personeel - tevens lid GMR

Yolanda Nieuwenhuizen
Geleding Personeel

Bianca Vaanholt
Geleding ouders

Daniël den Ottolander 
Geleding ouders, tevens voorzitter GMR